Analyser

Benchmark og udbud

Med udgangspunkt i firmaets nuværende pensionsaftale udarbejder BEDSTpension forsikringsmægler A/S en sammenligning med de øvrige alternativer, der findes i markedet.
BEDSTpension udarbejder således en dokumentationsrapport til firmaet med en anbefaling om enten at lade pensionsaftalen forblive hos eksisterende leverandør eller at skifte til en anden og bedre leverandør. Anbefalingen er altid dokumenteret med en detaljeret sammenligning af alle de økonomiske parametre, der har betydning for at få den bedste pension. I sammenligningen indgår således priserne for forsikringsdækningerne og på selve pensionsopsparingen både de direkte administrationsomkostninger og de indirekte investeringsomkostninger, afkast og en belysning af risikoen i produkterne (baseret på de bagvedliggende aktiver i produkterne) samt endelig de historiske afkast.
Prisen for et benchmark eller udbud tager udgangspunkt i det skønnede tidsforbrug. BEDSTpension udarbejder altid et konkret tilbud inden igangsættelse.

Benchmark og udbud

Konsulentydelser

BEDSTpension har indgående kendskab til pensionsbranchen, og vi kan løse en lang række af opgaver på konsulentbasis. Eksempler på opgaver vi har udført inden for det seneste år:

  • Generelle markeds- og benchmarkrapporter til både pensionsselskaber og banker
  • Konkret produktudvikling for pensionsselskab
  • Analyse af pensionsselskabernes historiske nettoafkast og risiko
  • Sammenligning af produkter på firmamarkedet
  • Analyse af udviklingen i pensionsselskabernes præmietilgang – og tilbagekøb
  • Implementeret BEDSTpensions risikotest i forhold til en pensionskasses specifikke produkter, herunder i forbindelse med en konkret omtegningskampagne fra et garanteret produkt til markedsrenteprodukter
  • Regnskabsanalyse af pensionsselskaber
  • Regnskabsanalyse af udvalgte Pensionsmæglere
  • Vurdering af firmaers eksisterende pensionsordning sammenlignet med andre pensionsselskabers tilbud – leveret til firmapensionsmæglere
Konsulentydelser

Produkter

BEDSTadvice

Formålet med BEDSTadvice er at sætte en firmapensionsrådgiver i stand til at vise forskellen mellem de firmapensionsprodukter, der udbydes i både pensionsselskaber og pengeinstitutter. BEDSTadvice giver mulighed for at vise en række sammenligninger både i form af tal og grafik.
I BEDSTadvice kan der foretages sammenligninger med og uden indregning af priserne for forsikringsdækningerne, således at en beslutningstager kan få overblik over betydningen af de enkelte produkters elementer såsom, afkast, direkte- og indirekte omkostninger, afkast, risiko, slutdepot mv.
Systemet gemmer automatisk dokumentationen for den gennemførte rådgivning i form af en PDF- rapport.

BEDSTadvice

Risikotest

Formålet med risikotesten er at få fastlagt kundens risikoprofil, således at kunden kun anbefales produkter, der matcher denne. Resultaterne dokumenteres i en PDF-rapport til kunden og selskabet, som senere kan fremfindes, som dokumentation for den gennemførte rådgivning.
Vi sikrer med risikotesten, at de produkter, kunden bør overveje, hverken har en for høj eller lav risiko i forhold til kundens risikoprofil. BEDSTpension har valgt at anvende 7 risikogrupper.

Indtegning

Indtegning giver pensionsrådgiveren mulighed for at finde det rigtige produkt i forhold til en medarbejders risikoprofil. Med udgangspunkt i en risikotest af medarbejderen (som medarbejderen har mulighed for at udfylde over nettet inden selve rådgivningsmødet) kan pensionsrådgiverne få fastlagt, hvilket produkt kunden skal anbefales.
Indtegning kan endvidere anvendes til at flytte medarbejdernes private pensionsordninger over på den nye firmaordning, idet medarbejdernes private ordninger kan sammenlignes med det valgte produkt i den nye firmapensionsordning. Herved kan systemet sikre et væsentligt mersalg.
Der er mulighed for at udskrive en færdig rådgivningsrapport til medarbejderen som dokumentation for den gennemførte rådgivning. Indtegning gemmer automatisk dokumentation for den gennemførte rådgivning i form af en PDF-rapport.

Produktrapporter

Mange rådgivere vil have svært ved at skelne konkurrenternes produkter fra hinanden, og det kan derfor være en stor hjælp for en rådgiver at kunne danne sig et hurtigt overblik over et konkret produkt. Ved adgang til BEDSTpensions database får rådgiveren on-line adgang til alle relevante produktoplysninger, herunder konkret aktivsammensætning, direkte – og indirekte omkostninger, historiske afkast med videre. Eksempel på en privattegnet produktrapport for AP Active Stor aktieandel findes her:

Teknik

BEDSTpension rådgivningsværktøjer stilles typisk til rådighed for selskabet som en web applikation med oprettelse af det ønskede antal brugere. Applikationerne er udviklet med Microsofts .NET teknologi, herunder MSSQL Server og Visual Studio C#.
Ved licensaftaler sikres, at den basale database altid svarer til den til enhver tid gældende for BEDSTpension for at sikre, at alle tal og beregningsforudsætninger i øvrigt er ajourførte. For alle systemer gælder, at der kan ske en brugerspecifik tilpasning og videreudvikling af standardfunktionaliteten i rådgivningssystemerne. BEDSTpension stiller herudover teknisk og faglig support til rådighed.

Teknik